საბაზო საფეხურის მისია

  • საგანთა სწავლა-სწავლების საფუძველზე მყარი, დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება;
  • მოსწავლის ინტერესებისა და მიდრეკილებების გამოვლენა და განვითარების ხელშეწყობა;
  • მოსწავლეებში კვლევითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა;
  • მოსწავლის დამოუკიდებლად სწავლის (სწავლის სწავლა)უნარისა და შრომისუნარიანობის განვითარების ხელშეწყობა;
  • აქტიური მოქალაქის ფორმირების ხელშეწყობა და საფუძვლების შექმნა სწავლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის
  • გაგრძელებისთვის ან შრომითი საქმიანობისათვის.

სასწავლო პროცესის აღწერა დაწყებით საფეხურზე 

  • დაეხმაროს მოსწავლეებს ინდივიდუალური სასწავლო მიზნების დასახვაში და თვითშეფასების უნარების დახვეწაში;
  • დაეხმაროს მოსწავლეებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის გაცნობიერებასა და მისი დაცვის უნარების განვითარებაში;
  • დაეხმაროს მოსწავლეებს კვლევითი უნარების განვითარებაში;
  • შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.