დაწყებითი საფეხურის მისია

 • სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, ცნობისმოყვარეობია ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა;
 • საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;
 • წაკითხულის გააზრებისა და მათემატიკაში ფიქრისა და აზროვნების უნარების განვითარების ხელშეწყობა;
 • დამოუკიდებლობის, თვითშეფასებისა და პასუხისმგებლობის უნარების განვითარების ხელშეწყობა.

სასწავლო პროცესის აღწერა დაწყებით საფეხურზე 

 • საგაკვეთილო პროცესში ვიყენებთ განმავითარებელ, დიდაქტიკურ თამაშებს;
 • გაკვეთილის დაწყებიდან 15 წუთის შემდეგ დრო ეთმობა ფიზიკურ აქტივობებს (3-5 წუთი);
 • გაკვეთილები მიმდინარეობს აქტიური და პასიური აქტივობების მონაცვლეობით; (მაგ. საკითხავ დავალებას მოყვება ხატვა ან როლური თამაში);
 • გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეები აკეთებენ სიტყვიერ რეფლექსიას;
 • საკლასო ფიზიკური გარემო იყოფა რამდენიმე ნაწილად, რომელთაგან მინიმუმ ერთი დასვენებასა და თავისუფალ  აქტივობას ეთმობა.

კლასის მრჩეველი 

სკოლაში ყველა კლასს ჰყავს კლასის მოსწავლეთა მრჩეველი, რომელიც მოსწავლეებს ეხმარება ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პირვნული, ენობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში.  კლასის მოსწავლეთა მრჩეველი ამავე დროს ასწავლის კლასს სულ მცირე ერთ საგანს.
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო მომსახურება:
 • I-II კლასის მოსწავლეებს არ ეძლევათ სავალდებული საშინაო დავალებები;
 • I კლასიდან ისწავლება ინგლისური ენა;
 • III კლასიდან ისწავლება რუსული ენა;
 • IV კლასიდან ისწავლება Science(საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები ინგლისურ ენაზე);
 • V კლასიდან მოსწავლეები ფრანგულ და გერმანულ ენებს შორის აირჩევენ ერთ-ერთს და იწყებენ სწავლას.