ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლაში პირველკლასელების რეგისტრაცია ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის მინისტრის მიერ განსაზღვრულ ვადებში, ელექტრონულად.

ვადები განისაზღვრება ყოველი წლის გაზაფხულზე.

მოსწავლის ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა, რომ კანდიდატს პირველი სასწავლო წლის პირველ დეკემბრამდე უსრულდებოდეს 6 წელი.

საინფორმაციო შეხვედრაზე რეგისტრაცია

სკოლის სერვისების გასაცნობად, ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა გიწვევთ ინდივიდუალური ფორმატის საინფორმაციო შეხვედრებზე. შეავსეთ მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა, მიუთითეთ თქვენთვის მოსახერხებელი შეხვედრის დრო და გვესტუმრეთ. · რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს: http://bit.do/fPHFm

შეხვედრაზე დაათვალიერებთ სკოლის კამპუსს, ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებთ სკოლის საგანმანათლებლო და დამატებითი სერვისების შესახებ და გაეცნობით სკოლის შინაგანაწესს.

იმ შემთხვევაში, თუ თუ მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი მიიღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვის შესახებ, სკოლის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში უნდა წარმოადგინოს განცხადება და აუცილებელი დოკუმენტები, რის შესახებაც დეტალურ ინფორმაციას მიიღებს სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერისაგან.

სკოლის ყველა მოსწავლის მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან ფორმდება საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულება.

რეკომენდირებულია, მოსწავლემ რეგისტრაციამდე (ან თუ შესაბამისი ვადები უკვე ამოწურულია), სასწავლო პროცესში ჩართვამდე გაიაროს გასაუბრება სკოლის ფსიქოლოგთან და დაწყებითი კლასის მასწავლებელთან, რაც ემსახურება ბავშვის მზაობის შეფასებას და სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში ინდივიდუალური მიდგომების დაგეგმვას.

თუ მშობელმა ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით დადგენილ ვადებში ვერ უზრუნველყო ბავშის ელექტრონული რეგისტრაცია, უფლება აქვს, მიმართოს სკოლის დირექტორს მოსწავლის ჩარიცხვის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში, სკოლა მოსწავლეს ჩარიცხავს, თუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გასცემს შესაბამის თანხმობას.

ჩარიცხვის პროცედურების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების მიზნით, შეგიძლიათ გაეცნოთ „ბათუმის ქართულ-ამერიკულსკოლაში "მოსწავლის ჩარიცხვის, მობილობის, საფეხურის დაძლევის, სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის წესს"