მობილობა:

სკოლაში გადმოსვლის (მობილობის) უფლება აქვს იმ მოსწავლეს, რომლის ჩარიცხვაც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით და არის ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლე.

სკოლაში მობილობის წესით გადმოსვლის პროცედურა განისაზღვრება კანონმდებლობით და მის საფუძველზე შემუშავებული სკოლის წესით.

წესი ხელმისაწვდომია ბმული: მოსწავლის ჩარიცხვის, მობილობის, საფეხურის დაძლევის, სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის წესი 

საინფორმაციო შეხვედრაზე რეგისტრაცია:

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა გიწვევთ ინდივიდუალური ფორმატის საინფორმაციო შეხვედრებზე. შეავსეთ მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა, მიუთითეთ თქვენთვის მოსახერხებელი შეხვედრის დრო და გვესტუმრეთ.

  • რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს: http://bit.do/fPHFm

შეხვედრაზე დაათვალიერებთ სკოლის კამპუსს, ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებთ სკოლის საგანმანათლებლო და დამატებითი სერვისების შესახებ და გაეცნობით სკოლის შინაგანაწესს.

მშობელი (კანონიერი წარმომადგენელი) დირექტორის სახელზე წერს განცხადებას. თუ სკოლაში არის თავისუფალი ადგილების რაოდენობა, სკოლა იწყებს მოსწავლის მობლობით გადმოყვანის პროცედურას. მოსწავლე სკოლაში ჩაირიცხება მას შემდეგ, რაც ამოირიცხება სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან.

სკოლის ყველა მოსწავლის მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან ფორმდება საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულება.

რეკომენდირებულია, მოსწავლემ სასწავლო პროცესში ჩართვამდე გაიაროს გასაუბრება ან/და ტესტირება, რაც ემსახურება ბავშვის საჭიროებების შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალური მიდგომების გამოყენებას.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კანონმდებლობით მობილობა ზოგჯერ შეზღუდულია. ასეთ დროს მობილობა განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ობიექტური გარემოება და მობილობა ემსახურება მოსწავლის საუკეთესო ინტერესებს. ასეთ შემთხვევაში სკოლა მიმართავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და მხოლოდ მისი თანხმობის შემთხვევაში ჩარიცხავს მოსწავლეს.