მიღება პირველ კლასში

ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლაში პირველკლასელების რეგისტრაცია ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის მინისტრის მიერ განსაზღვრულ...

სკოლაში გადმოსვლა / მობილობა

მობილობა:სკოლაში გადმოსვლის (მობილობის) უფლება აქვს იმ მოსწავლეს, რომლის ჩარიცხვაც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელდა კანონმდებლობით დად...

რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ბათუმის ქართულ - ამერიკულ სკოლა გიწვევთ ინდივიდუალური ფორმატის საინფორმაციო შეხვედრებზე. შეავსეთ მარტივი სარეგი...