მიღება პირველ კლასში

ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლაში პირველკლასელების ჩარიცხვა ხორციელდება „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატ...

სკოლაში გადმოსვლა / მობილობა

სკოლაში გადმოსვლის (მობილობის) უფლება აქვს იმ მოსწავლეს, რომლის ჩარიცხვაც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი...

რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ბათუმის ქართულ - ამერიკულ სკოლა გიწვევთ ინდივიდუალური ფორმატის საინფორმაციო შეხვედრებზე. შეავსეთ მარტივი სარეგი...