ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის შინაგანაწესი
ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის დისციპლინური საქმის წარმოების წესი
მოსწავლის ჩარიცხვის, კლასიდან კლასში გადაყვანის, სტატუსის შეჩერების და მობილობით გადმოყვანის წესი
შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის დებულება